Exjobb Interaktion och Design

by Thomas Mejtoft

Här finns lite information kring processen vad gäller skrivande av examensarbete på ID. OBS! Detta gäller bara kurser som ges av TFE och som Thomas Mejtoft är kursansvarig lärare och examinator för:

5TF049: Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design, 30.0 hp (ges av Tillämpad fysik och elektronik)

För att hitta kursen på antagning.se, sök på: ”Examensarbete Interaktionsteknik”
Skillnaden mellan kursen på CS och TFE syns bäst under rubriken ”ämnesord” på antagning.se:

 • TFE: Medieproduktion, Medieteknik
 • CS: Datavetenskap

Covid-19 information

Sedan mars 2020 har olika typer av restriktioner påverkat exjobbet på olika sätt. Vad gäller aktiviteterna kring själva exjobbet så är den stora förändringen att redovisningarna sker över Zoom så länge som det känns rimligt. Texten nedan reflekterar den normala processen, processen är samma, dock med restriktioner kring fysiska träffar. Om du har frågor kring detta, kontakta kursansvarig lärare.

Dokumentsamling (läs dessa dokument)

Fusk och plagiat (UmU)

Referera

Att använda grafik och bilder från andra källor (en)

Att använda och referera skärmdumpar (en)

Skriva referenser till sekundära källor och review-artiklar (en)

Att skriva referenser med Bibtex (en) (generella tips att skriva i LaTex finns här)

Vad är ett exjobb?

Examensarbetet är det sista som ni gör på er utbildning. I och med exjobbet så visar ni på era kunskaper inom ämnesområdet och ni ska visa att ni både kan applicera befintliga kunskaper och att ni har en förmåga att lära er nya saker. Exjobbet är ett självständigt arbete som ni utför enskilt. Men enskilt menas att ni har ansvar för projektet, arbetet och rapporten. Det innebär inte att ni inte får samarbeta och ta hjälp av andra, men det är viktigt att det tydligt framgår i rapporten vad som ni har gjort och vad andra har gjort.

Exjobbet omfattar 30hp (dvs. en termins heltidsstudier) och ni sitter (troligtvis) den största (eller hela) delen av tiden på företaget.

Exjobbet är en kurs. Det innebär att ni inte praktiskt jobbar med ett projekt åt ett företag under alla 20 veckor, utan att andra moment som rapportskrivning, presentationer, peer-review, litteraturinläsning etc. också ska rymmas inom ramen för kursen.

Tips: Även om det känns roligt att bli involverad i flera olika arbetsuppgifter som inte rör exjobbet, tänk på att inte bli utnyttjade som gratis eller billig arbetskraft under exjobbet. Gör klart ert exjobb och bli anställd istället!

Behörighet

För att vara behörig så ska alla kurser vara avklarade som krävs för examen. Individuella undantag kan göras, men görs inte som standard. Ni bör i god tid innan exjobbet boka tid med programstudievägledaren om ni inte har kontroll över alla kurser. Sedan måste alla avsteg från detta diskuteras med kursansvarig innan du kommer att registreras på exjobbet!

Någon av följande kurser ska vara avklarade:

 • Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design, 9.5 hp (5TF004) – Ges numera både på våren och på hösten
 • Student Conference in Computing Science, 7.5 hp (5DV144)

Sekretess

Generellt så rekommenderas det att man INTE tar uppdrag där sekretess är inblandat. Viktigt är också att veta att alla avtal som rör sekretess måste vara klara INNAN arbetet påbörjas. Handledare och examinator på universitetet skriver inte heller på något avtal för att handleda eller examinera ett examensarbete. Det är universitetet centralt och universitetsjuristen som ni i dessa fall ska prata med om den här typen av sekretessavtal.

Här är ett utdrag från en intervju där en av Umeå universitets jurister uttalat sig kring sekretess:

“Studenten innehar upphovsrätten till sitt arbete och för att nyttja denna i exempelvis undervisningssyfte eller publicering krävs studentens tillstånd till detta. Studenterna skriver egna avtal med företagen där såväl sekretess, äganderätt till resultat och vilka resurser företaget ska erhålla studenten bör regleras. I dessa avtal är det viktigt att studenten förbehåller sig rätten att publicera sin uppsats och att parterna skall vara medvetna om att offentlighetprincipen gäller då examensarbetet ska examineras.”

Chatarina Larson, Universitetsjurist Umeå universitet

Att söka exjobb ute hos företag

De flesta studenter brukar börja kontakta företag kring exjobb ett par månader innan man ska börja. Det finns ingen riktlinje, men eftersom de flesta vill komma igång så fort som möjligt så är det många som har det mesta klart när terminen börjar.

Eftersom det oftast är ett extern uppdrag som ni kommer att jobba med och alla företag inte är familjära med själva processen och vad det innebär att ha ett exjobb på företaget så har Umeå universitet tagit fram en broschyr som vi både rekommenderar att ni läser och som ni kan ge till det externa företaget.

Omfattningen på exjobbskursen är 30hp (dvs. en termins heltidsstudier) och ni sitter (troligtvis) den största (eller hela) delen av tiden på företaget som ni jobbar med. Men tänk på att exjobbet är en kurs, så det innebär att ni inte praktiskt jobbar med ett projekt åt ett företag under alla 20 veckor, utan att andra moment som litteraturinläsning, rapportskrivning, peer-review, slutredovisning etc. också ska rymmas inom ramen för kursen.

Processen

En generell bild över processen för att genomföra ett examensarbete på ID

Uppstartsfasen

En bra början är att läsa igenom dokumentet Examensarbeten och Uppsatser. Där finns det mesta som är av värde inför och under ert exjobb samlat och det är en bra utgångspunkt för att skriva en bra rapport och göra ett bra exjobb.

De flesta studenter brukar börja kontakta företag kring exjobb ett par månader innan man ska börja. Det finns ingen riktlinje, men eftersom de flesta vill komma igång så fort som möjligt så är det många som har det mesta klart när terminen börjar.

Det första som ska göras är att en projektspecifikation ska lämnas in. På plattformen för kursen så finns en instruktion kring vad som är lämpligt att skriva in i projektbeskrivningen. När den är inlämnad och “godkänd” så tilldelas ni en handledare på universitetet, som ni senare fortsätter att arbeta med under terminen. Det är också när denna är inlämnad som ni registreras på kursen.

Ta tillfället (om ni fortfarande är kvar i Umeå) att ha ett möte med handledaren direkt från början för att sätta upp riktlinjer för kommunikationen. Det är ni som studenter som är ansvariga för att kommunicera, men självklart så är det handledarens skyldighet att svara er och hålla uppe dialogen.

Genomförande

Modell över samarbetet under exjobbet

Under genomförandet så kommer ni att både vara ansvarig för och arbeta med exjobbet. Till er hjälp har ni handledaren på företaget och handledaren på universitetet. Ni kommer också att vara del i en peer-review grupp där ni kommer att träffas ca 4 gånger under terminen för att ge varandra feedback och framförallt feed-forward på era rapporter och på ert arbete. Slutredovisningen kommer att innehålla tre bitar – en rapport, en presentation och att leda ett diskussionsseminarium. Rapporten ska skrivas på engelska och vara vetenskaplig. Presentationen är 20-30 min (vilket ofta bestäms inför varje redovisning så att alla få lika mycket tid) och ska hållas på antingen svenska eller engelska. Diskussionsseminariet och att vara diskutant innebär att man är ansvarig för att göra en opposition och skapa diskussion kring ett annat arbete efter den presentationen.

Peer-review

Peer-review (eller kollegial granskning) innebär att ni granskar varandras arbeten vid ca 4 tillfällen under terminen och stöttar varandra i (framförallt) skrivandet. Ni är i gruppen solidariskt ansvariga för att peer-review träffarna fungerar och under tiden ni genomför ert examensarbete så bestämmer ni tillsammans när och hur som träffarna ska genomföras. Träffarna kan antingen vara virtuella eller fysiska beroende på hur ni är placerade i landet, men målsättningen är att ge så många som möjligt ett tillfälle att träffas fysiskt och prata om era arbeten.

Review-mallar (liknande de på ”Aktuell utveckling”) finns tillgängliga som bas för bedömningarna under ert arbete. Det är lämpligt att man vid de första träffarna läser fler rapporter till att senare under processen minska ner till färre rapporter när de blir längre. Ekvationen är enkel – desto mer feedback som ni ger, desto mer feedback får ni.

Draft review form (troligtvis lämplig under större delen av peer-review processen)

Paper review form (troligtvis lämplig i slutet av arbetet, när rapporten börjar bli mer komplett)

Förslag på tider är:

 • Peer-review 1: Byta material onsdag den 5:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 40, våren: ca vecka 8), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Inledning, syfte, metod, teori)

 • Peer-review 2: Byta material onsdag den 9:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 44, våren: ca vecka 12), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Metod, teori, resultat)

 • Peer-review 3: Byta material onsdag den 14:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 49, våren: ca vecka 17), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Hela rapporten, draft version)

 • Peer-review 4: Byta material måndag den 18:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 1, våren: ca vecka 21), möte i slutet av veckan
  (Fokus: Hela rapporten, full version)

Rättigheter till material som ni använder er av i rapporten

Ni måste ha rätt att använda allt material from ni använder i rapporten i form av fotografier, figurer, tabeller, skärmdumpar etc. Detta gäller när in väljer att kopiera in något som någon annan har skapat. Det finns mer information på följande sidor om hur ni ska se till att er rapport uppfyller dessa krav.

Slutfasen

Inför slutet av examensarbetet är det några viktiga deadlines som måste hållas för att ni ska kunna gå upp med ert examensarbete på tid.

 • 2 veckor innan redovisningsdagen: Ni har i god tid innan denna tidpunkt gått igenom exjobbet och läget med er handledare på universitetet och ni tillsammans bestämmer om det lär möjligt att slutföra exjobbet på tid (dvs inom en vecka från detta tillfälle). Om det är möjligt så lägger du in ditt namn i forumet kring redovisning under den dag som du vill/kan redovisa (skriv också om det är möjligt att redovisa någon annan dag (jag försöker efter största möjliga mån tillgodose era behov, men jag måste ibland ta mig friheten att flytta redovisningar för att alla ska kunna redovisa).
 • mellan 1-2 veckor innan redovisningen: Ni får en lista över vem som kommer att vara er diskutant för redovisningen.
 • 1 vecka innan redovisningsdagen: Detta är dagen då ni skickar över er färdiga rapport till er tilldelade diskutant. Ni skickar samtidigt en kopia på mailet till mig och till er handledare. Om ni kommer överens om att lämna över senare så är det ok, men som diskutant har man rätten att få rapporten en vecka innan för att hinna med att läsa rapporten och skapa en bra diskussion och en bra opposition på arbetet. Om ni bestämmer en senare dag, skicka en notis till mig (och handledare kring detta). Observera att man inte kan anse att det är möjligt att göra en bra opponering under sista dagen, man bör ta ett par dagar till opponeringen. En undermålig opposition kommer att leda till att detta moment blir underkänt och ni kommer att behöva opponera vid ett senare tillfälle för att bli godkänd.
 • Redovisningsdagen: Presentationen under redovisningen är ca 20-30 min (exakt tid beror på antal studenter), därefter följer en diskussion och opposition ledd av diskutanten om ca 15 minuter. Sist så får publiken ställa frågor. Redovisningen är på Umeå universitetet och det uppmuntras att bjuda in kollegor från företaget man varit på, familj, vänner etc. Ni förväntas vara på plats och stötta era kamrater på alla redovisningar under den dag som ni själva redovisar.

Aktuella redovisningsdatum presenteras på Moodle och det finns möjlighet att själv organisera alternativa presentationsdagar, men då krävs 3-4 studenter och att deras handledare kan vara med under dagen.

Presentation:

Att presentera ert examensarbete är er chans att visa på vad ni vill att man som läsare ska ta till sig av ert arbete. Upplägget på presentationen är fritt, men ni förväntas att både presentera processen och resultaten från ert arbete. Det är också viktigt att ni sätter ert arbete i rätt kontext genom att presentera den nödvändiga bakgrunden till vad och varför ni gjort det som ni har gjort. Tänk på att publiken är både era studiekamrater, personer från företaget får ni varit och familj och vänner. Därför är edet viktigt att ni försöker få alla att vara delaktiga i er redovisning.

Själva presentationen kommer att vara ca 20-30 min och hela redovisningen 45-60 min.

På grund av rådande omständigheter så kommer alla redovisningar under från och med mars 2020 fram till mars 2020 (preliminärt) att genomföras online. Här finns information kring redovisningar online.

Att vara diskutant:

Att vara diskutant på ett examensarbete på ID innebär att man ska ge konstruktiva synpunkter för slutförandet av rapporten och visa på förbättringspotential kring arbetet (liknande opposition). Som diskutant är man ansvarig för att få igång en diskussion med exjobbaren kring frågeställningar, ämnet, teorier, metodval, genomförande och resultaten i rapporten. Inom ramen för diskussionen är det också lämpligt att man involverar andra i publiken.

Det finns många sätt att lägga upp en diskussion på och det är helt fritt för hur ni vill disponera tiden för just er diskussion. Diskussionen ska genomföras i konstruktiv anda och den bör utgå från arbetets styrkor och förbättringspotential och diskutera alla olika delar i arbetet (ämnesval, teorier, metodval, genomförande, resultat etc.). En diskussion/opposition bör också innehålla en sammanfattande bedömning av såväl de olika delarna i arbetet som helheten samt goda argument för dina ståndpunkter. Detta kan vara svårt om man inte är insatt i ämnet, men en exjobbsrapport bör vara skriven för att ni som kurskamrat kan förstå arbetet och bör ge en bra bakgrund till arbetet för att sätta in läsaren i sammanhanget och relevant teori (tänk även på detta när ni själv skriver er rapport). Det absolut viktigaste när man diskuterar/opponerar är att man som diskutant fokuserar på väsentligheter och inte ägnar tiden till små detaljer eller brister i formalia.

Några saker som bör finnas med i en konstruktiv och bra opposition är:

 • Dialogen är viktig. Skapa gärna en dialog med den som har skrivit den rapport som ni diskuterar, detta gör sessionen mer levande och intressant för åskådarna.
 • Fokusera på väsentligheter och ha ett holistiskt synsätt. De olika delarna och hur dessa passar in i sammanhanget och helheten för rapporten och presentationen är viktigt att beakta under oppositionen. Hur svarar syftet mot resultaten? Är metoden som följts den mest lämpliga för detta problem, finns annan metod? Är ämnet/resultatet relevant för det ämnesområde som uppsatsen är inom? Om det är en uppdragsuppsats med koppling till näringslivet, är resultatet/studien relevant för de som är intressenter? Analysera det som står i rapporten och, utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter, kommentera saker som du tycker är bra och sådant som har potential för förbättring.
 • Lämna över formalia skriftligt. Om inte formalia är något som är väldigt stor vikt (positivt eller negativt) så bör denna del inte tas upp under själva diskussionen utan lämnas över skriftligt till exjobbaren efter själva redovisningen (observera att detta material ska över direkt efter redovisningen och inte skickas över flera veckor senare)

Diskussionen är ca 20-25 min lång och under de första 10-15 minuterna så bör diskussionen vara uteslutande mellan diskutanten och exjobbaren. Efter att alla viktiga delar av exjobbet har tagits upp i diskussionen så är det lämpligt att släppa in frågor från publiken. Det är då diskutanten som är moderator för frågorna och hjälper till att koppla diskussionen till rapporten och arbetet.

En undermålig opposition och en dåligt genomför diskussion kommer att leda till att detta momentp blir underkänt och ni kommer att behöva opponera vid ett senare tillfälle för att bli godkänd.

Vad händer efter redovisningen (a.k.a. Att bli godkänd på exjobbskursen):

Efter att ni har redovisat ert examensarbete så ska ni fixa till de sista kommentarerna på er rapport. Processen ser ut ungefär så här:

 1. Först så analyserar ni och tar till er av de kommentarer som opponenten/diskutanten har gett er skriftligt och den diskussion som ni haft muntligt under själva redovisningen. Dessa ska tas hänsyn till i rapporten. Även kommentarer och diskussion med publiken kan vara viktig input till slutförandet av rapporten.
 1. Skicka slutversionen av rapporten till er handledare, som ger slutkommentarer (om dessa inte har getts tidigare). Iterera detta tills båda ni och er handledare är nöjda med rapporten.
 1. När ni både är nöjda, så skickas rapporten till examinator (som i de flesta fall är Thomas Mejtoft). Examinator läser rapporten och återkommer, vanligtvis, med kommentarer kring rapporten. 
 1. När de slutliga kommentarerna är åtgärdade så kommer rapporten (och själva exjobbet) att godkännas. Snyggt jobbat!
 2. När rapporten är godkänd så ska den publiceras i det digitala arkivet DiVA. Ni kommer att få instruktioner för hur detta går till i samband med att ni blir godkända på exjobbet. 
 1. När rapporten är uppladdad i DiVA så kommer betyget att rapporteras in i Ladok för registrering. Nu är (förhoppningsvis) allt klart för att ni ska kunna ta ut er examen!

Examen

Ni får inte examen automatiskt utan måste själva ansöka om examen via Studentwebben. Gör det direkt! Examen från ID hittar ni under “Examen: Civilingenjörsexamen, 300hp” -> “Examensinriktning: Interaktionsteknik och design”.

(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-05; Last updated: 2020-12-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *