Exjobb: Interaktion och Design

by Thomas Mejtoft

There is nothing like looking, if you want to find something. You certainly usually find something, if you look, but it is not always quite the something you were after.

Thorin Oakenshield (In the hobbit by J.R.R. Tolkien)*

Här finns lite information kring processen vad gäller skrivande av examensarbete på ID.

OBS! Detta gäller bara kursen som ges av TFE och som Thomas Mejtoft är kursansvarig lärare och examinator för:

5TF049: Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design, 30.0 hp (ges av Tillämpad fysik och elektronik)

För att hitta kursen på antagning.se, sök på: ”Examensarbete Interaktionsteknik”
Skillnaden mellan kursen på CS och TFE syns bäst under rubriken ”ämnesord” på antagning.se:

 • TFE: Medieproduktion, Medieteknik
 • CS: Datavetenskap

Vill ni ha information om exjobbskursen på Datavetenskap, ta kontakt med dem.

Innehåll

Detta är ett långt dokument, men det kommer att vara värt att läsa detta dokument innan du börjar ditt exjobb. Det finns svar på många frågor och bra tips på hur du undviker vanliga fallgropar!

Information kring pandemi och/eller andra restriktioner.

Från och med de redovisningar som kommer att genomföras under vt 2022, kommer redovisningarna att återgå till att vara på campus igen. Upplägget är att redovisningen måste ske med fysisk närvaro på Campus men kommer (när förutsättningar finns) att sändas över ex. Zoom för de som vill vara med och lyssna på distans. Vi kommer att i fortsättningen fortsätta att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Umeå universitet sätter upp.
(information uppdaterat: 2022-09-12)

Vid eventuella restriktioner så är det är viktigt att ni följer dessa när ni genomför själva examensarbetet. Vad gäller de formella momenten kring själva exjobbet är det framförallt redovisningen som påverkas. Vid eventuella framtida restriktioner så kommer redovisningarna att ske över Zoom utan fysisk närvaro på Campus. När detta blir aktuellt så kommer mer information att ges.

Processen nedan visar på den normala processen för ett examensarbete.

Dokumentsamling (läs dessa dokument)

Nedan finns ett antal olika dokument som är av intresse både innan och under tiden som man skriver examensarbete.

Fusk och plagiat (Umeå universitet)

Notes on writing (a.k.a. bra saker att veta)

Att använda grafik och bilder från andra källor (en)

Att använda och referera skärmdumpar (en)

Skriva referenser till sekundära källor och review-artiklar (en)

Skriva referenser till personal kommunikation (en)

Skriva referenser till programkod (en)

Skriva referenser och använda generativ AI (en)

Att använda och skriva bra citat (en)

Generella tips kring att använda LaTeX (en)

Att skriva referenser med BibTeX (en)

Formaliakrav på exjobbsrapporten (med bra tips på vanliga fel) (sv)

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är det sista som ni gör på er utbildning. I och med exjobbet så visar ni på era kunskaper inom ämnesområdet och ni ska visa att ni både kan applicera befintliga kunskaper och att ni har en förmåga att lära er nya saker. Exjobbet är ett självständigt arbete som ni utför enskilt. Men enskilt menas att ni har ansvar för projektet, arbetet och rapporten. Det innebär inte att ni inte får samarbeta och ta hjälp av andra, men det är viktigt att det tydligt framgår i rapporten vad som ni har gjort och vad andra har gjort.

Exjobbet omfattar 30hp (dvs. en termins heltidsstudier) och ni sitter (troligtvis) den största (eller hela) delen av tiden på företaget.

Exjobbet är en kurs. Det innebär att ni inte praktiskt jobbar med ett projekt åt ett företag under alla 20 veckor, utan att andra moment som rapportskrivning, presentationer, peer-review, litteraturinläsning etc. också ska rymmas inom ramen för kursen.

Tips: Även om det känns roligt att bli involverad i flera olika arbetsuppgifter som inte rör exjobbet, tänk på att inte bli utnyttjade som gratis eller billig arbetskraft under exjobbet. Gör klart ert exjobb och bli anställd istället!

Förväntade studieresultat och nationella mål

Exjobbskursen har ett antal förväntade studieresultat (Figur 1).

Figur 1. Förväntade studieresultat för exjobbskursen.

Vad ska ett exjobb innehålla?

Det finns några grundläggande saker man ska tänka på när man letar examensarbete.

 1. Ämne för examensarbete. Exjobbet är en del av er utbildning och ska därför reflektera det som ni läst under utbildningen. Om ni väljer ett område som är likt något som ni har eller skulle kunna ha läst under programmets gång så kommer inte ämnet att vara något problem. Interaktion och Design är ett brett program och det återspeglas också i de examensarbeten som genomförs. Men tänk på att eftersom examensarbetet är en kurs, så är det också en möjlighet att utveckla och inhämta nya kunskaper.
  Om ni tror att ert projekt eller ämne hamnar i utkanten av detta breda område som programmet innefattar, kontakta Thomas Mejtoft för en diskussion.
 2. Flexibilitet. Arbetet bör av en inbyggd flexibilitet för att omfattningen av exjobbet ska kunna motsvara ca 20 veckor (30hp). Ett exempel på flexibilitet får man genom att jobba med tester och liknande där omfattningen och antal kan varieras beroende på om andra arbetsuppgifter får en större omfattning är beräknat. Dock så får inte någon väsentlig del skippas för ett godkänt exjobb. Dvs. ett minimiantal av dessa bör räknas fram för att få en bra validitet och reliabilitet och dessa bör inte underskridas.
 3. Vetenskaplig- och ingenjörsmässig höjd. Projektet ska omfatta både en vetenskaplig del och en ingenjörsmässig del (tekniskt arbete). Detta innebär att ni ska skapa något (det ingenjörsmässiga), men samtidigt ska man ha en vetenskaplig frågeställning att besvara kopplat till projektet. Detta innebär att man måste reflektera över det man gör under projektet och vad det kan leda till och hur det kan bidra för att vidareutveckla området såväl akademiskt som ingenjörsmässigt.
  Självklart så kommer dessa två delar att balanseras – Ett omfattande och komplext ingenjörsmässigt arbete kan innebära en något mindre komplex vetenskaplig frågeställning; på samma sätt som att en komplex vetenskaplig frågeställning kan innebära ett mindre omfattande och mindre komplext ingenjörsmässigt arbete. Dock så bär betonas att ingen av dessa bitar kan tas bort ut ekvationen, båda delarna ska göras för ett godkänt exjobb.
 4. Ett väl grundat arbete. Arbetet ska vara väl grundat i relevant och aktuell teori inom området. Teorin bör visa på en bred förståelse om området och ge all den information som behövs för att ni ska kunna visa på att er förståelse kring området är hög och att er analys av ert resultat är korrekt. Arbetet som ni kommer att utföra kommer att vara inom området interaktionsteknik, men det kommer att att utföras i väldigt olika kontext. För att sätta in läsaren i den kontext som ni har valt så kommer introduktionen innehålla en välgrundad bakgrund. Detta innebär att bakgrunden till tillämpningsområdet bör finnas i introduktionen.
 5. Väl genomförd metod. Examensarbetet ska kunna designas (och omfattningen ska anpassas) för att kunna genomföras med stor noggrannhet. Detta kopplar till en väl genomarbetad och utvald metod som omsorgsfullt genomförts. Det är med andra ord viktigt att metoden valts och motiverats för att ge bästa tänkbara resultat. Detta involverar (men är inte begränsat till) att t.ex. göra det antal tester som behövs och hitta rätt antal testpersoner av rätt målgrupp för att kunna leverera ett bra resultat. Det innebär att arbetet bör avgränsas för att kunna uppnå ett bra resultat.
 6. Dokumentation. Arbetet ska gå att dokumentera i en rapport som fristående går att examinera. Det är viktigt att ni under arbetets gång dokumenterar själva processen och skapar en rapport som på ett bra sätt återspeglar ert arbete. Tänk på att tidigt fundera på struktur för att just ert examensarbete ska dokumenteras på bästa tänkbara sätt.

Mer bra saker att tänka på inför att söka ett exjobb finns under Fas 1: Innan examensarbetet börjar.

Behörighet för att få påbörja exjobbskursen

För att vara behörig så ska alla kurser vara avklarade som krävs för examen. Individuella undantag kan göras, men görs inte som standard. Ni bör i god tid innan exjobbet boka tid med programstudievägledaren om ni inte har kontroll över alla kurser. Sedan måste alla avsteg från detta är individuella och diskuteras med kursansvarig innan du kommer att registreras på exjobbet!

Någon av följande kurser ska vara avklarade (inga undantag från detta):

 • Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design, 9.5 hp (5TF068) – Ges numera både på våren och på hösten
 • Student Conference in Computing Science, 7.5 hp

Examensarbetets olika faser

Exjobbet består av 5 olika faser där olika moment ska utföras – (1) Innan examensarbetet börjar, (2) Uppstartsfasen av examensarbetet , (3) Utförande av examensarbetet, (4) Slutfasen av examensarbetet och (5) Slutförande och examen. Det är viktigt att veta vad som är ert ansvar under var och en av dessa faser.

Det generella tidsschemat för att genomföra ett examensarbete på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design finns i figur 2.

Generell bild över processen innan, under och efter utförandet av examensarbetet.
Figur 2. En generell bild över processen för att genomföra ett examensarbete på ID.

Fas 1: Innan examensarbetet börjar

Även om inte kursen formellt har börjat så är det en fördel att fundera över vad ni vill göra och var ni vill göra detta arbete.

En bra början är att läsa igenom dokumentet Examensarbeten och Uppsatser. Där finns det mesta som är av värde inför och under ert exjobb samlat och det är en bra utgångspunkt för att skriva en bra rapport och göra ett bra exjobb.

Det finns saker som måste vara helt klara innan exjobbet påbörjas och det absolut viktigaste är att eventuell sekretess har avhandlats (detta är dock exceptionellt ovanligt och berör väldigt få). För er som är berörda av sekretess, se informationen nedan.

Att söka exjobb ute hos företag

De flesta studenter brukar börja kontakta företag kring exjobb ett par månader innan man ska börja. Det finns ingen riktlinje, men eftersom de flesta vill komma igång så fort som möjligt så är det många som har det mesta klart när terminen börjar. Vanligt är att börja att leta exjobb i början av terminen innan ni ska göra exjobb (dvs. mitten av september och februari/mars).

Eftersom det oftast är ett extern uppdrag som ni kommer att jobba med och alla företag inte är familjära med själva processen och vad det innebär att ha ett exjobb på företaget så har Umeå universitet tagit fram en broschyr som vi både rekommenderar att ni läser och som ni kan ge till det externa företaget.

Omfattningen på exjobbskursen är 30hp (dvs. en termins heltidsstudier) och ni sitter (troligtvis) den största (eller hela) delen av tiden på företaget som ni jobbar med. Men tänk på att exjobbet är en kurs, så det innebär att ni inte praktiskt jobbar med ett projekt åt ett företag under alla 20 veckor, utan att andra moment som litteraturinläsning, rapportskrivning, peer-review, slutredovisning etc. också ska rymmas inom ramen för kursen.

Det finns många saker som kan vara avgörande och som kan vara värda att diskutera med företagen i samband med att man söker exjobb. Exempel är:

Det är några saker som kan vara bra att tänka på när ni pratar med företagen:

 • Arbetsplats. Ni vill ha möjlighet att sitta på företaget, troligtvis så kommer ni att sitta där under hela exjobbsperioden (dvs. hela terminen). Detta kan vara en självklarhet, men i vissa fall kan detta vara värt att fundera över eller diskutera med företaget.
  Om företaget är på en annan plats i Sverige eller utomlands så kommer vi från universitetets sida tyvärr inte ha möjlighet att bidra med bidrag för resor eller liknande. Men det är inte omöjligt att företaget kan bidra till t.ex. resor och ibland med subventionerat boende på vissa orter.
 • Handledning. Företaget kommer att behöva ge er handledning i den omfattning som är nödvändig för att ni ska kunna genomföra exjobbet. Ofta är omfattningen och även kvalitén på arbetet beroende på om man fått bra handledning eller inte. Detta brukar inte vara något problem eftersom de flesta företag vill att ni ska göra ett så bra arbetet som möjligt. Det man kan tänka på är att fundera över vad arbetet kommer att innebära för uppgifter och om det är något av det som man själv känner kommer att leda till att handledning blir viktigt. Detta kan t.ex. vara att man ska utveckla i en miljö som är ny eller göra beräkningar med hjälp av ett system som man inte arbetat med tidigare. Då kan det vara aktuellt med specialkunskap inom just det området. Det behöver inte vara er dedikerade handledare som har den kunskapen, men det kan vara bra för företaget att veta att ni vill ha (eller förväntar er) stöd inom ett visst område.
  Det vanligaste är att handledaren är en Kontakt på företaget och att det finns många kollegor runt om som stöttar er när ni har frågor. Det vanligaste dock är att handledare är en person som arbetar nära det ni ska göra, så det kan vara en utvecklare eller en UXare, men också en t.ex. en projektledare. Att det är en person som ni tror kommer att stötta er under arbetet är viktigt.
 • Resurser. Vissa (många) projekt kommer att kräva mer resurser än er arbetskraft. Då är det viktigt att ni kommer överens om dessa resurser. Det kan vara tillgång till utrustning eller material som måste köpas in eller liknande. Om det blir aktuellt så är det företaget bör stå för dessa kostnader och något som ni kommer överens om. Detta brukar inte vara något problem, men i vissa fall så kan det vara bra att prata om det med företaget när ni kommer in på dessa diskussioner. Andra typer av resurser som kan vara aktuell är tillgång till målgruppen för att sätta sig in i problemet eller för att genomföra tester. Desto bättre testpersoner passar in på målgruppen, desto bättre kommer validiteten av era resultat att vara och kvalitén på ert arbete kommer att öka.
 • Projektdirektiv och kravspecifikation. Det är väldigt olika om företagen skriver delar av dessa eller inte och det är mycket beroende på om de har ett färdigt projekt eller inte. Men det är viktigt att ni diskuterar dessa med företagen och att ni är överens om vad som ska levereras och när samt vilka resurser som ni får tillgång till.
Sekretess

Generellt så rekommenderas det att man INTE tar uppdrag där sekretess är inblandat. Viktigt är också att veta att alla avtal som rör sekretess måste vara klara INNAN arbetet påbörjas. Handledare och examinator på universitetet skriver inte heller på något avtal för att handleda eller examinera ett examensarbete. Det är universitetet centralt och universitetsjuristen som ni i dessa fall ska prata med om den här typen av sekretessavtal.

Här är ett utdrag från en intervju där en av Umeå universitets jurister uttalat sig kring sekretess:

“Studenten innehar upphovsrätten till sitt arbete och för att nyttja denna i exempelvis undervisningssyfte eller publicering krävs studentens tillstånd till detta. Studenterna skriver egna avtal med företagen där såväl sekretess, äganderätt till resultat och vilka resurser företaget ska erhålla studenten bör regleras. I dessa avtal är det viktigt att studenten förbehåller sig rätten att publicera sin uppsats och att parterna skall vara medvetna om att offentlighetprincipen gäller då examensarbetet ska examineras.”

Chatarina Larson, Universitetsjurist Umeå universitet

Fas 2: Uppstartsfasen av examensarbetet

Det första som ska göras är att en projektspecifikation ska lämnas in. På plattformen för kursen så finns en instruktion kring vad som är lämpligt att skriva in i projektbeskrivningen. När den är inlämnad och “godkänd” av examinator så tilldelas ni en handledare på universitetet. Det är denna handledare som ni senare fortsätter att arbeta med under terminen. Det är också när projektspecifikationen är inlämnad som ni registreras på kursen.

Ta tillfället (om ni fortfarande är kvar i Umeå) att ha ett möte med handledaren direkt från början för att sätta upp riktlinjer för kommunikationen och lära känna varandra. Det är ni som studenter som är ansvariga för att kommunicera, men självklart så är det handledarens skyldighet att svara er och hålla uppe dialogen.

Diskutera kommunikationen

Att vara överens om kommunikation med såväl företag som extern och intern handledare är en bra källa till framgång i exjobbet. Det är viktigt att ni kommer överens om ett sätt att kommunicera och hur ofta ni ska kommunicera och vilka svarstider som är acceptabla.

Det är ni som är ansvarig för all kommunikation och speciellt kommunikationen med er akademiska handledare. Men handledaren ska ge er tid! Fundera på hur lång svarstid som är rimlig när ni mailar/ringer etc? Gör upp från början med er handledare om hur/när kommunikationen ska ske och vad ni har för förväntningar och krav. Berätta om dem!

Fas 3: Utförande av examensarbetet

Genomförande av projektet

Samarbete mellan student-kurskamrater-företaget-universitetet
Figur 3. Modell över samarbetet under exjobbet

Under genomförandet så kommer ni att både vara ansvarig för och arbeta med exjobbet. Till er hjälp har ni handledaren på företaget och handledaren på universitetet. Ni kommer också att vara del i en peer-review grupp där ni kommer att träffas ca 4 gånger under terminen för att ge varandra feedback och framförallt feed-forward på era rapporter och på ert arbete. Slutredovisningen kommer att innehålla tre bitar – en rapport, en presentation och att leda ett diskussionsseminarium. Rapporten ska skrivas på engelska och vara vetenskaplig. Presentationen är 20-30 min (vilket ofta bestäms inför varje redovisning så att alla få lika mycket tid) och ska hållas på antingen svenska eller engelska. Diskussionsseminariet och att vara diskutant innebär att man är ansvarig för att göra en opposition och skapa diskussion kring ett annat arbete efter den presentationen.

Rapportskrivande

Rapportskrivandet innebär många utmaningar och det finns stöd genom kontakter med handledare, men också genom den peer-review-grupp som ni kommer att tilldelas den första perioden av exjobbet (mer om det nedan). Ett framgångsrikt tips är att ni skapar en rapportmall och börjar skriva på rapporten direkt från början av ert examensarbete. Genom att kontinuerligt dokumentera vad ni gör, kommer rapporten att bli mer detaljerad och ni kommer att spara tid i slutet av terminen.

För att undvika missförstånd är det bra att veta att rapporten måste vara klar ca en vecka innan ni ska redovisa. Detta för att göra det möjligt att opponera på rapporten. Lägre ner i dokumentet finns mer detaljer kring slutfasen av exjobbet.

Det finns många bra tips för hur olika delar av rapporten ska vara utformade i dokumentet Examensarbeten och Uppsatser. Det finns dock vissa formella krav på rapporten som ni kan läsa om här. Det är dessutom viktigt att ni har rättigheter till allt material som ni använder.

TIPS: Det är det tidsbesparande att använda ett system för att hantera referenser. Det är t.ex. BibTeX (eller liknande alternativ) om ni skriver i LaTeX och t.ex. Endnote som finns för Word. Här finns tips för hur ni hanterar referenser i BibTeX och förslag på lösningar på vanliga problem.

Rättigheter till material som ni använder er av i rapporten

Ni måste ha rätt att använda allt material from ni använder i rapporten i form av fotografier, figurer, tabeller, skärmdumpar etc. Detta gäller när in väljer att kopiera in något som någon annan har skapat. Det finns mer information på följande sidor om hur ni ska se till att er rapport uppfyller dessa krav.

Peer-review

Peer-review (eller kollegial granskning) innebär att ni granskar varandras arbeten vid 4 tillfällen under terminen (vissa grupper har en frivillig sista femte träff för att stötta varandra i att skriva klart exjobbet efter redovisningen) och stöttar varandra i (framförallt) skrivandet. Ni är i gruppen solidariskt ansvariga för att peer-review träffarna fungerar och under tiden ni genomför ert examensarbete så bestämmer ni tillsammans när och hur som träffarna ska genomföras. Träffarna kan antingen vara virtuella eller fysiska beroende på hur ni är placerade i landet, men målsättningen är att ge så många som möjligt ett tillfälle att träffas fysiskt och prata om era arbeten.

Review-mallar (samma som de som används på kursen ”Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design”) finns tillgängliga som bas för bedömningarna under ert arbete. Det är lämpligt att man vid de första träffarna läser fler rapporter (troligtvis alla) till att senare under processen minska ner till färre rapporter när de blir längre. Ekvationen är enkel – desto mer feedback som ni ger, desto mer feedback får ni. Feedback brukar vara uppskattat och leder till ett bättre arbete!

Draft review form (troligtvis lämplig under större delen av peer-review processen)

Paper review form (troligtvis lämplig i slutet av arbetet, när rapporten börjar bli mer komplett)

Förslag på tider är:

 • Peer-review 0: Förmöte för att bestämma tider och riktlinjer under 3:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 37/38, våren: ca vecka 5)

 • Peer-review 1: Byta material onsdag den ca 5:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 39/40, våren: ca vecka 7/8), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Inledning, Syfte, Teori, Metod)

 • Peer-review 2: Byta material onsdag den ca 9:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 43, våren: ca vecka 11), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Teori, Metod, Resultat)

 • Peer-review 3: Byta material onsdag den ca 13:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 47, våren: ca vecka 15), möte efter eller under helgen
  (Fokus: Resultat, Diskussion, Utkast på hela rapporten)

 • Peer-review 4: Byta material måndag den 16:e veckan på exjobbet (hösten: ca vecka 50/51, våren: ca vecka 18/19), möte i slutet av veckan
  (Fokus: Hela rapporten, komplett version)

 • Peer-review 5: Efter redovisningen (frivillig träff)
  (Fokus: Feedback under redovisningen och stöd för färdigställande)

Fas 4: Slutfasen av examensarbetet

Inför slutet av examensarbetet är det några viktiga deadlines som måste hållas för att ni ska kunna gå upp med ert examensarbete på tid. Nedan presenteras ett generellt körschema för den processen. Det är ditt ansvar, som exjobbare, att tiderna hålls.

 • 2 veckor innan redovisningsdagen: Ni har i god tid innan denna tidpunkt gått igenom exjobbet och läget med er handledare på universitetet och ni tillsammans bestämmer om det lär möjligt att slutföra exjobbet på tid (dvs inom en vecka från detta tillfälle). Om det är möjligt så lägger du in ditt namn i forumet kring redovisning under den dag som du vill/kan redovisa (skriv också om det är möjligt att redovisa någon annan dag). Jag försöker efter största möjliga mån tillgodose era behov, men jag måste ibland ta mig friheten att flytta redovisningar för att alla ska kunna redovisa.
 • Mellan 1-2 veckor innan redovisningen: Ni får en lista över vem som kommer att vara er diskutant för redovisningen.
 • 1 vecka innan redovisningsdagen: Detta är dagen då ni skickar över er färdiga rapport till er tilldelade diskutant. Ni skickar samtidigt en kopia på mailet till mig och till er handledare. Om ni kommer överens om att lämna över senare så är det ok, men som diskutant har man rätten att få rapporten en vecka innan för att hinna med att läsa rapporten och skapa en bra diskussion och en bra opposition på arbetet. Om ni bestämmer en senare dag, skicka en notis till mig (och handledare kring detta). Observera att man inte kan anse att det är möjligt att göra en bra opponering under sista dagen, man bör ta ett par dagar till opponeringen.
  En undermålig opposition och en dåligt genomför diskussion under redovisningsmomentet kommer att leda till att detta moment blir underkänt och ni kommer att behöva opponera vid ett senare tillfälle för att bli godkänd på exjobbskursen.
 • Redovisningsdagen: Upplägget för redovisningsdagen och information till externa deltagare finns här. Presentationen under redovisningen är ca 20-30 min (exakt tid beror på antal studenter), därefter följer en diskussion och opposition ledd av diskutanten om ca 15 minuter. Sist så får publiken ställa frågor. Ni förväntas lämna över skriftliga kommentarer i samband med redovisningen/diskussionen. Redovisningarna sker uteslutande fysiskt på plats på Umeå universitetet (om inte restriktioner uppmanar till annat) och det uppmuntras att bjuda in kollegor från företaget man varit på, familj, vänner etc.
  Ni förväntas vara på plats, stötta era kamrater och vara aktiv under alla redovisningar under den dag som ni själva redovisar. Självklart är det uppskattat om ni är med under fler redovisningsdagar.

Aktuella redovisningsdatum presenteras på Canvas och det finns möjlighet att själv organisera alternativa presentationsdagar, men då krävs 3-4 studenter och att deras handledare kan vara med under dagen.

Presentation

Att presentera ert examensarbete är er chans att visa på vad ni vill att man som läsare ska ta till sig av ert arbete. Upplägget på presentationen är fritt, men ni förväntas att både presentera processen och resultaten från ert arbete. Det är också viktigt att ni sätter ert arbete i rätt kontext genom att presentera den nödvändiga bakgrunden till vad och varför ni gjort det som ni har gjort. Tänk på att publiken är både era studiekamrater, kollegor från företaget ni arbetat vid och familj och vänner. Därför är det viktigt att ni försöker få alla att vara delaktiga i er redovisning.

Själva presentationen kommer att vara ca 20-30 min och hela redovisningen 45-60 min.

Vi uppmuntrar er att presentera era examensarbeten även hos er uppdragsgivare även om de självklart är inbjudna till er redovisning på universitetet.

Att vara diskutant

Att vara diskutant på ett examensarbete på ID innebär att man ska ge konstruktiva synpunkter för slutförandet av rapporten och visa på och diskutera förbättringspotential kring arbetet (liknande en opposition). Som diskutant är man ansvarig för att få igång en diskussion med exjobbaren kring frågeställningen, ämnet, teorier och teorival, metoder, genömfröande och metodval, resultaten och analysen i rapporten. Inom ramen för diskussionen är det också lämpligt att man involverar andra i publiken (detta görs oftast efter att själva diskussionen mellan diskutant och exjobbare är slutförd).

Det finns många sätt att lägga upp en diskussion på och det är helt fritt för hur ni vill disponera tiden för just er diskussion. Diskussionen ska genomföras i konstruktiv anda och den bör utgå från arbetets styrkor och de områden som har förbättringspotential och diskutera alla olika delar i arbetet (ämnesval, teorier, metodval, genomförande, resultat, analys etc.). En diskussion/opposition bör också innehålla en sammanfattande bedömning av såväl de olika delarna i arbetet som helheten samt goda argument för dina ståndpunkter. Detta kan vara svårt om man inte är insatt i ämnet, men en rapport till ett examensarbete på programmet bör vara skriven för att ni som kurskamrater kan förstå arbetet. Rapporten bör också innehålla en bra bakgrund till arbetet för att sätta in läsaren i sammanhanget och relevant teori (tänk även på detta när ni själv skriver er rapport). Det absolut viktigaste när man diskuterar/opponerar är att man som diskutant fokuserar på väsentligheter och inte ägnar stora delar av tiden till små detaljer eller brister i formalia. Dessa delar lämnar ni istället över skriftligt.

Några saker som bör finnas med i en konstruktiv och bra diskussion är:

 • Bra dialog. Skapa en dialog med författaren till den rapport som ni diskuterar, detta gör sessionen mer levande och intressant för åskådarna. Tänk på att ställa frågor som uppmanar till en bra dialog.
 • Fokus på väsentligheter och ett holistiskt synsätt. De olika delarna och hur dessa passar in i sammanhanget och helheten för rapporten och presentationen är viktigt att beakta under oppositionen. Analysera det som står i rapporten och, utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter, kommentera saker som du tycker är bra och sådant som har potential för förbättring. Oppositionsmallarna ger en bra grund för diskussion. Exempel på saker som kan tas upp är:
  • Hur svarar syftet mot resultaten?
  • Är metoden som följts den mest lämpliga för detta problem, finns annan metod?
  • Är ämnet/resultatet relevant för det ämnesområde som uppsatsen är inom?
  • Är resultatet/studien relevant för de som är intressenter?
 • Skriftlig formalia. Om inte formalia är något som är väldigt stor vikt för själv rapporten och arbetet (positivt eller negativt) så bör denna del inte ta stor plats under själva diskussionen utan lämnas över skriftligt till exjobbaren efter själva redovisningen (observera att detta material ska över direkt efter redovisningen och inte skickas över flera veckor senare).

Diskussionen är ca 20-25 min lång och under de första 10-15 minuterna så bör diskussionen vara uteslutande mellan diskutanten och exjobbaren. Efter att alla viktiga delar av exjobbet har tagits upp i diskussionen så är det lämpligt att släppa in frågor från publiken. Det är då diskutanten som är moderator för frågorna och hjälper till att koppla diskussionen till rapporten och arbetet.

En undermålig opposition och en dåligt genomför diskussion under redovisningsmomentet kommer att leda till att detta moment blir underkänt och ni kommer att behöva opponera vid ett senare tillfälle för att bli godkänd på exjobbskursen. Detta gäller även om inte skriftliga kommentarer lämnas över i samband med redovisningen.

Fas 5: Slutförande efter redovisningen och examen
(a.k.a. Att bli godkänd på exjobbskursen)

Efter att ni har redovisat ert examensarbete så ska ni fixa till de sista kommentarerna på er rapport. Processen ser ut ungefär så här:

 1. Först så analyserar ni, och tar till er av, de kommentarer som opponenten/diskutanten har gett er skriftligt och den diskussion som ni haft muntligt under själva redovisningen. De relevanta av dessa kommentarer skall tas hänsyn till i rapporten. Även kommentarer och diskussion med publiken kan vara viktig input till slutförandet av rapporten.
 2. Kolla igenom att ni har uppfyllt de grundläggande kraven för examensarbetet och kraven för formalia och kolla även igenom de vanliga felen och lösningar på samma sida. Detta är ett bra steg för att er rapport enklare ska gå igenom examination senare.
 3. Skicka slutversionen av rapporten till er handledare, som ger sina slutkommentarer (om dessa inte har getts tidigare). Iterera detta tills båda ni och er handledare är nöjda med rapporten.
 4. När både ni och er handledare är nöjda, så skickas rapporten in formellt för examination. Detta sker via en länk på kursplattformen. Under detta skede kommer även rapporten att automatiskt plagiatgranskas. Examinator (som i de flesta fall är Thomas Mejtoft) läser rapporten och återkommer med kommentarer kring rapporten så fort som möjligt (detta steg kan dock ta några veckor beroende på arbetsbörda, hör gärna av er om ni vill veta vart i processen er rapport är!). 
 5. Ni kommer sedan att få kommentarer kring er rapport och när de slutliga kommentarerna är åtgärdade så kommer rapporten att godkännas. Snyggt jobbat!
 6. När rapporten är godkänd så ska den publiceras i det digitala arkivet DiVA. Ni kommer att få instruktioner för hur detta går till i samband med att ni blir godkända på själva rapporten. 
 7. När rapporten är uppladdad i DiVA så kommer exjobbskursen att godkännas och betyget att rapporteras i Ladok.
 8. Nu är (förhoppningsvis) allt klart för att ni ska kunna ta ut er examen! Grattis till Examen!
 9. Sen så hoppas vi att ni får ett riktigt inspirerande arbete!

Examen

Civilingenjörsexamen i Interaktion och Design, det är vad ni snart kommer att ha hängande på väggen!

Men! Ni får inte er examen automatiskt utan måste själva ansöka om examen via Studentwebben. Gör det direkt! Examen från ID hittar ni under “Examen: Civilingenjörsexamen, 300hp” -> “Examensinriktning: Interaktionsteknik och design”.


*Quote from The Hobbit (Tolkien, 1937/1999, p. 55).
Tolkien, J. R. R. (1999). The Hobbit or there and back again. HarperCollins Publishers. (Original work published 1937 by George Allen & Unwin).


(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-05; Revised: 2021-04-23; Last updated: 2024-05-31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *